Obraz zawiera: z lewej strony znak Funduszy Europejskich złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza, następnie flagę Polski z napisem Rzeczpospolita Polska oraz znak Unii Europejskiej składający się z flagi UE, napisu Dofinansowane przez Unię Europejską, z prawej strony herb Województwa Kujawsko-Pomorskiego, nazwę Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wsparcie szkół kształcenia zawodowego w Powiecie Bydgoskim

Opis projektu pt. „Wsparcie szkół kształcenia zawodowego w Powiecie Bydgoskim”

Powiat Bydgoski realizuje projekt pt. „Wsparcie szkół kształcenia zawodowego w Powiecie Bydgoskim” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021- 2027, Priorytet 8 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego.

Celem projektu jest podniesienie efektywności i jakości kształcenia zawodowego w szkołach w Powiecie Bydgoskim poprzez realizację zajęć, kursów/ szkoleń przyczyniających się do nabycia kompetencji lub kwalifikacji 128 uczniów i uczennic, staży uczniowskich dla 70 uczniów i uczennic, objęcie wsparciem 28 przedstawicieli i przedstawicielek kadry szkół w formie szkoleń/ kursów oraz wsparcie 4 szkół w terminie do 30.09.2027 roku.

Grupę docelową stanowią uczniowie i uczennice kształcący się w czterech szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Bydgoski: Technikum w Karolewie w Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie (Technikum w ZSAE), Technikum w Koronowie w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie (Technikum w ZSZ), Technikum w Solcu Kujawskim w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim (Technikum w ZSOIZ) oraz Branżowej Szkole I Stopnia w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie oraz przedstawiciele i przedstawicielki kadry 3 ww. szkół (z wyłączeniem Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie).

W celu poprawy jakości warunków kształcenia, w tym tworzenia warunków odzwierciedlających rzeczywiste warunki pracy, wsparciem projektu zostaną objęte 3 szkoły kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Bydgoski. W ramach jednego z zadań w projekcie są zaplanowane zakupy dla następujących szkół:

§  Technikum w ZSAE (szkoła otrzyma trzy laptopy z oprogramowaniem oraz monitor interaktywny z akcesoriami);

§  Technikum w ZSZ (szkoła otrzyma spawarkę do światłowodów z akcesoriami, dwie drukarki 3D z zestawem filamentów i akcesoriami, drona profesjonalnego z akcesoriami);

§  Technikum w ZSOIZ (szkoła otrzyma drukarkę 3D z zestawem filamentów i akcesoriami, wycinarkę laserową, pięć czujników magnetycznych oraz komputer stacjonarny z oprogramowaniem i monitorem).

W ramach realizacji kilku zadań w projekcie uczniowie i uczennice będą mogli uczestniczyć:

§  w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych przygotowujących do egzaminów zawodowych, zajęciach przygotowujących do matury z matematyki i języka angielskiego, a także zajęciach specjalistycznych z obsługi drona, obsługi spawarki do światłowodów, obsługi drukarek 3D;

§  kursach/ szkoleniach podnoszących kompetencje lub prowadzących do nabywania kwalifikacji (szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin, kurs groomerski, kurs baristyczny, kurs carvingu, kurs florystyczny, kurs prawa jazdy kategorii B, kurs przygotowujący do uzyskania uprawnień elektrycznych do 1 kV);

§  w stażach uczniowskich przyczyniających się do zdobywania doświadczenia zawodowego.

W projekcie jest zaplanowane także zadanie dla kadry. Przedstawiciele i przedstawicielki kadry szkół wezmą udział w kursach/ szkoleniach podnoszących kompetencje: kursie projektowania komputerowego, wizualizacji i modelowania przestrzennego, kursie z zakresu kadr i płac, szkoleniach z zakresu wykorzystywania: spawarki do światłowodów, drukarek 3D, obsługi drona z licencją; a także w szkoleniu rady pedagogicznej z zakresu rozwiązywania problemów wychowawczych, szkoleniu z zakresu operatora maszyn CNC.

Zakładane wskaźniki produktu:

§  liczba uczniów i słuchaczy szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem: 160 (53 kobiety i 107 mężczyzn);

§  liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach uczniowskich: 70 (21 kobiet i 49 mężczyzn);

§  liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem: 28 (17 kobiet i 11 mężczyzn);

§  liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem: 4;

§  liczba zrealizowanych godzin stażu uczniowskiego: 10500.

Zakładane wskaźniki rezultatu:

§  liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu: 128 (42 kobiety i 86 mężczyzn);

§  liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu: 23 (14 kobiet i 9 mężczyzn).

Całkowita wartość projektu: 628560,36 zł; w tym:

§  dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (wkład Funduszy Europejskich) w kwocie do 534276,31 zł;

§  dofinansowanie z budżetu państwa w formie dotacji celowej w kwocie do 31428,01 zł;

§  wkład własny w kwocie 62856,04 zł.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

 

 

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. „Wsparcie szkół kształcenia zawodowego w Powiecie bydgoskim

Przedmiot regulaminu oraz informacje o projekcie

§1

1.        Niniejszy Regulamin, zwany dalej regulaminem, określa zasady i wymagania w zakresie rekrutacji i uczestnictwa uczniów/ uczennic, przedstawicieli/ przedstawicielek kadr szkół, uczestników/ uczestniczek projektu w projekcie pt. „Wsparcie szkół kształcenia zawodowego w Powiecie Bydgoskim”, nr FEKP.08.15-IP.02-0002/23.

2.        Powiat Bydgoski jest Beneficjentem, który realizuje projekt pt. „Wsparcie szkół kształcenia zawodowego w Powiecie Bydgoskim” zwany dalej projektem, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021- 2027, Priorytet 8 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie FEKP.08.15 Kształcenie zawodowe BYDOF- IP.

3.        Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (wkład Funduszy Europejskich) oraz budżetu państwa w formie dotacji celowej.

4.        Zakłada się, że projekt obejmie wsparciem 160 uczniów/ uczennic oraz 28 przedstawicieli/ przedstawicielek kadry szkół, a także cztery szkoły: Technikum w Karolewie w Zespole Szkół Agro- Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie, Technikum w Koronowie w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie, Technikum w Solcu Kujawskim w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim oraz Branżową Szkołę I Stopnia w Koronowie w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie. Dla uczniów/ uczennic zostały zaplanowane dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, kursy, szkolenia oraz staże uczniowskie. Dla przedstawicieli/ przedstawicielek kadry szkół zaplanowano kursy, szkolenia; a dla trzech szkół zakupy pomocy dydaktycznych.

5.        Okres realizacji projektu: 01.12.2023 r.- 30.09.2027 r.

Grupa docelowa

§2

1.        Projekt obejmie wsparciem wyłącznie uczniów/ uczennice technikum, branżowej szkoły I stopnia kształcących/ kształcące się w zawodzie objętym wsparciem w ramach danej formy wsparcia, z następujących szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Bydgoski, tj.:

1)   Technikum w Karolewie w Zespole Szkół Agro- Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie;

2)   Technikum w Koronowie w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie;

3)   Technikum w Solcu Kujawskim w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim;

4)   Branżowej Szkoły I Stopnia w Koronowie w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie.

2.        Wsparciem projektu zostaną objęci wyłącznie przedstawiciele/ przedstawicielki kadry z następujących szkół:

1)   Technikum w Karolewie w Zespole Szkół Agro- Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie;

2)   Technikum w Koronowie w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie;

3)   Technikum w Solcu Kujawskim w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim.

3.        W celu poprawy jakości warunków kształcenia, w tym tworzenia warunków odzwierciedlających rzeczywiste warunki pracy wsparciem  projektu w formie doposażenia zostaną objęte trzy szkoły:

1)   Technikum w Karolewie w Zespole Szkół Agro- Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie;

2)   Technikum w Koronowie w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie;

3)   Technikum w Solcu Kujawskim w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim.

Zakładane formy wsparcia w projekcie

§3

1.        Dla uczniów/ uczennic zostały zaplanowane następujące formy wsparcia:

1)    Technikum w Karolewie w Zespole Szkół Agro- Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie:

a)      zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminów zawodowych w zawodach: technik architektury krajobrazu, technik rolnik, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych;

b)      zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do matury z matematyki oraz matury z języka angielskiego;

c)      szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin;

d)      kurs groomerski;

e)      kurs baristyczny;

f)       kurs carvingu;

g)      kurs florystyczny;

h)      staże uczniowskie (szczegóły będzie regulować umowa);

2)      Technikum w Koronowie w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie:

a)      zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminów zawodowych w zawodach: technik logistyk, technik mechanik, technik informatyk;

b)      zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu maturalnego z matematyki;

c)      zajęcia specjalistyczne: obsługa dronów, obsługa drukarki 3D, obsługa spawarki do światłowodów;

d)      kurs prawa jazdy kategorii B z egzaminami;

e)      staże uczniowskie (szczegóły będzie regulować umowa);

3)      Branżowej Szkoły I Stopnia w Koronowie w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie:

a)      zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu zawodowego w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca;

b)      kurs prawa jazdy kategorii B z egzaminami;

c)      staże uczniowskie (szczegóły będzie regulować umowa);

4)      Technikum w Solcu Kujawskim w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim:

a)       zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych w zawodzie technik mechatronik;

b)       zajęcia przygotowujące do matury z matematyki;

c)        kurs przygotowujący do uzyskania uprawnień elektrycznych do 1 kV z egzaminem;

d)       staże uczniowskie (szczegóły będzie regulować umowa).

2.        Dla przedstawicieli/ przedstawicielek kadry szkół zostały zaplanowane następujące formy wsparcia:

1)      Technikum w Karolewie w Zespole Szkół Agro- Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie:

a)      kurs projektowania komputerowego, wizualizacji i modelowania przestrzennego (dla przedstawiciela/ przedstawicielki kadry szkoły uczącego/ uczącej w zawodzie technik architektury krajobrazu);

b)      kurs z zakresu kadr i płac (dla przedstawiciela/ przedstawicielki kadry szkoły uczącego/ uczącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych);

2)      Technikum w Koronowie w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie:

a)      szkolenie z zakresu wykorzystania spawarki do światłowodów dla nauczycieli/ nauczycielek branży informatycznej;

b)      szkolenie z zakresu wykorzystania drukarek 3D dla nauczycieli/ nauczycielek branży informatycznej;

c)      szkolenie z zakresu obsługi drona z licencją pilota drona dla nauczycieli/ nauczycielek uczących w zawodzie technik mechanik lub technik informatyk;

d)      szkolenie rady pedagogicznej z zakresu rozwiązywania problemów wychowawczych (dla przedstawicieli/ przedstawicielek kadry uczących w Technikum w Koronowie);

3)      Technikum w Solcu Kujawskim w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim:

a)       kurs/ szkolenie z zakresu operatora maszyn CNC (dla przedstawiciela/ przedstawicielki kadry szkoły uczącego/uczącej w zawodzie technik mechatronik).

Rekrutacja do projektu

§ 4

1.        Rekrutacja uczniów/ uczennic, przedstawicieli/ przedstawicielek kadry szkół będzie odbywała się na terenie danej szkoły, do której uczęszcza (uczy się) dany uczeń/ uczennica, albo w której uczy dany przedstawiciel/ przedstawicielka kadry.

 

 

2.        Miejsca rekrutacji:

1)   Technikum w Karolewie w Zespole Szkół Agro- Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie;

2)   Technikum w Koronowie i Branżowa Szkoła I Stopnia w Koronowie w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie;

3)   Technikum w Solcu Kujawskim w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim.

3.        Działania informacyjno- promocyjne związane z rekrutacją będą prowadzone na terenie każdej szkoły wymienionej w ust. 2.

4.        Niniejszy regulamin będzie dostępny u koordynatorek szkolnych, na stronie internetowej www.powiat.bydgoski.pl, w Biurze projektu. Informacja dotycząca koordynatorki szkolnej w danej szkole, dane kontaktowe będą dostępne w sekretariacie danej szkoły.

5.        Możliwe sposoby komunikacji: kontakt osobisty lub przez osobę trzecią np. opiekuna, członka rodziny, kontakt telefoniczny, kontakt za pośrednictwem e-maila.

6.        Ogłoszenia o naborze będą przygotowywane odrębnie na każdą formę wsparcia przewidzianą w projekcie. Każdorazowo informacja o szczegółach rekrutacji, w tym o terminie naboru, nazwie zawodu/ zawodów objętego/ objętych wsparciem w ramach danego naboru, zostanie określona w ogłoszeniu o naborze zamieszczonym na stronie internetowej www.powiat.bydgoski.pl. Ogłoszenia o naborze będą dostępne u danej koordynatorki szkolnej oraz na terenie danej szkoły.

7.        Szczegółowe informacje na temat rekrutacji będą dostępne u koordynatorek szkolnych oraz w Biurze projektu mieszczącym się w Wydziale Rozwoju i Funduszy Europejskich Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, ul. Juliusza Słowackiego 3, 85-008 Bydgoszcz, numer telefonu 525835439, zwanym w niniejszym regulaminie Biurem projektu.

8.        Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne u koordynatorek szkolnych, w Biurze projektu, w sekretariatach szkół, na stronie internetowej www.powiat.bydgoski.pl. Dokumenty te będzie można składać u koordynatorki szkolnej, w uzasadnionych przypadkach w sekretariacie danej szkoły.

9.        Osoby zainteresowane formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze mogą składać Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikiem u koordynatorki szkolnej lub w uzasadnionych przypadkach w sekretariacie szkoły. W przypadku ucznia/ uczennicy niepełnoletniego/niej Formularz zgłoszeniowy wymaga podpisu opiekuna prawnego.

10.    Rekrutacja odbywała się będzie w sposób ciągły.

11.    Formalne kryteria rekrutacji:

1)   status ucznia/ uczennicy technikum/ branżowej szkoły I stopnia uczącego/uczącej się w szkole wskazanej poniżej w zawodzie objętym wsparciem w projekcie w ramach danej formy wsparcia w szkole albo status przedstawiciela/ przedstawicielki kadry szkoły kształcenia zawodowego uczącego w zawodzie objętym wsparciem w projekcie w ramach danej formy wsparcia uczącego/ uczącej w szkole wskazanej poniżej:

a)   Technikum w Karolewie w Zespole Szkół Agro- Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie;

b)   Technikum w Koronowie w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie;

c)    Branżowej Szkole I Stopnia w Koronowie w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie (dotyczy wyłącznie uczniów/ uczennic);

d)   Technikum w Solcu Kujawskim w Zespole Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych w Solcu Kujawskim;

kryterium to będzie weryfikowane na podstawie zaświadczenia o statusie ucznia/ uczennicy z sekretariatu szkoły (uczniowie/ uczennice) albo zaświadczenia o zatrudnieniu w danej szkole (przedstawiciele/ przedstawicielki kadry szkoły), którego wzór stanowi załącznik nr 1 do danego formularza zgłoszeniowego.

2)   uczeń/ uczennica albo przedstawiciel/ przedstawicielka kadry zainteresowany/a uczestnictwem w danej formie wsparcia, kryterium to będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia ucznia/ uczennicy albo przedstawiciela/ przedstawicielki kadry, zawartego w formularzu zgłoszeniowym;

3)   uczeń/ uczennica zainteresowany/a zdobyciem doświadczenia zawodowego, uczeń/ uczennica niebędący/a młodocianym pracownikiem- dotyczy staży uczniowskich; kryterium to będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia ucznia/ uczennicy zawartego w formularzu zgłoszeniowym;

4)   ukończone 18 lat (jeśli jest to wymóg udziału w kursie/ szkoleniu);

5)   potwierdzenie zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

12.    Kryteria premiujące rekrutacji:

1)   pozytywna opinia wychowawcy/ wychowawczyni (informacja- opinia zawarta w formularzu zgłoszeniowym oraz podpisana)- plus 5 punktów; i/lub

2)   pozytywna opinia nauczyciela/ nauczycielki przedmiotu zawodowego (opinia udokumentowana w formularzu zgłoszeniowym oraz podpisana)- plus 5 punktów;

13.    Dokumentem, który kierował będzie przedstawiciela/ przedstawicielkę kadry szkoły na wsparcie będzie opinia/ skierowanie dyrektora zawarte w formularzu zgłoszeniowym.

14.    Podczas rekrutacji uczniowie i uczennice, przedstawiciele i przedstawicielki kadry szkół w równym stopniu będą mogli uczestniczyć w oferowanym wsparciu.

15.    Za rekrutację w danej szkole odpowiada koordynatorka szkolna. Nadzór nad procesem rekrutacji posiada koordynatorka projektu.

16.    Rekrutacja na każdą formę wsparcia będzie obejmować dwa etapy:

1)   złożenie w wyznaczonym terminie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikiem oraz spełnienie wszystkich kryteriów formalnych, których oceny dokona koordynatorka szkolna;

2)   ocena kryteriów premiujących dokonana przez koordynatorkę szkolną.

17.    Osoby, które spełniły kryteria i uzyskały najwyższą liczbę punktów zostają zakwalifikowane do udziału w wybranej formie wsparcia.

18.    Koordynator szkolny sporządzi z rekrutacji na każdą formę wsparcia protokół odzwierciadlający dwa etapy oraz listę podstawową i listę rezerwową osób, które nie zakwalifikowały się do udziału w danej formie wsparcia (jeśli powstanie lista rezerwowa). W przypadku rezygnacji ucznia/ uczennicy, przedstawiciela/ przedstawicielki kadry szkoły jego/jej miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej z najwyższą liczbą punktów.

19.    Uczeń/ uczennica wybrany/a do tego projektu weźmie udział tylko w jednym stażu uczniowskim w wymiarze 150 godzin.

20.    Koordynatorka szkolna poinformuje ustnie uczniów/ uczennice, przedstawicieli/ przedstawicielki kadry szkoły o wynikach rekrutacji i zakwalifikowaniu do poszczególnej formy wsparcia.

21.    W przypadku, gdy osoba zakwalifikowana do udziału w wybranej formie wsparcia chce z niej zrezygnować, składa pisemne oświadczenie o tej rezygnacji u koordynatorki szkolnej.

22.    Uczeń/ uczennica, przedstawiciel/ przedstawicielka kadry szkoły wybrany/a przez koordynatorkę szkolną do udziału w wybranej formie wsparcia staje się uczestnikiem/ uczestniczką projektu z chwilą podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie (przystąpienia do pierwszej formy wsparcia w ramach projektu) wraz z odpowiednimi oświadczeniami, w tym załącznikiem nr 3 do niniejszego Regulaminu- oświadczeniem dotyczącym wizerunku.

23.    Szczegółowe zasady udziału przedstawiciela/ przedstawicielki kadry szkoły w kursie/ szkoleniu może określać będzie umowa.

Prawa, obowiązki uczestników/ uczestniczek projektu, pozostałe informacje

§ 5

1.        Uczestnik/ uczestniczka projektu (a w przypadku uczestnika/ uczestniczki niepełnoletniego/niej również opiekun prawny) jest zobowiązany/a do zapoznania się z aktualnym regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. „Wsparcie szkół kształcenia zawodowego w Powiecie Bydgoskim” oraz przestrzegania jego zapisów.

2.        Uczestnik/ uczestniczka projektu jest zobowiązany/a do przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad, w tym dbania o sprzęt i pomoce wykorzystywane podczas realizacji projektu.

3.        Uczestnik/ uczestniczka projektu zobowiązany/a jest do udziału w każdej rozpoczętej formie wsparcia, a także do punktualności i aktywnego uczestnictwa we wsparciu.

4.        Uczestnik/ uczestniczka projektu zobowiązany/a jest ukończyć zaplanowaną formę wsparcia.

5.        W przypadku nieukończenia lub przerwania przez uczestnika/ uczestniczkę projektu zaplanowanej formy wsparcia z własnej winy, bez zaistnienia poważnych okoliczności, które uniemożliwiają dalsze uczestnictwo w danej formie wsparcia, uczestnik/ uczestniczka projektu (a w przypadku, gdy uczestnik/uczestniczka projektu jest niepełnoletni/a, to opiekun prawny) może zostać zobowiązany/a do pokrycia wszelkich szkód, w tym do zwrotu kosztów, poniesionych przez Powiat Bydgoski z powodu nieukończenia lub przerwania zaplanowanej formy wsparcia przez tego uczestnika/ uczestniczkę projektu.

6.        Każdorazowe opuszczenie jakiejkolwiek zaplanowanej formy wsparcia przez uczestnika/ uczestniczkę projektu wymaga pisemnego usprawiedliwienia składanego u osoby prowadzącej dane zajęcia lub u koordynatorki szkolnej (w przypadku, gdy uczestnik/ uczestniczka projektu jest niepełnoletni/a, usprawiedliwienie powinien podpisać opiekun prawny).

7.        Uczestnik/ uczestniczka projektu przestaje nim/nią być w przypadku:

1)   utraty statusu ucznia/ uczennicy danej szkoły albo przedstawiciela/przedstawicielki kadry zatrudnionego/ej w danej szkole, o którym mowa w § 4 ust. 11 pkt 1);

2)   rezygnacji z udziału w projekcie, o której mowa w § 5 ust. 8, 9.

8.        Rezygnacja z udziału w projekcie jest możliwa tylko w przypadku zaistnienia poważnych okoliczności, które uniemożliwiają dalsze uczestnictwo w projekcie i wymaga złożenia pisemnego oświadczenia określającego przyczyny rezygnacji. Ocena czy zaistniały poważne przyczyny należy do Starosty Bydgoskiego.

9.        W przypadku, gdy przyczyny rezygnacji z udziału w projekcie zawarte w oświadczeniu, nie zostaną uznane jako zaistnienie poważnych okoliczności, które uniemożliwiają dalsze uczestnictwo w projekcie, uczestnik/ uczestniczka projektu (a w przypadku, gdy uczestnik/ uczestniczka projektu jest niepełnoletni/a, to opiekun prawny) może zostać zobowiązany/a do pokrycia wszelkich szkód, w tym do zwrotu kosztów, poniesionych przez Powiat Bydgoski z powodu niezrealizowania obowiązków wynikających z uczestnictwa w projekcie uczestnika/ uczestniczki projektu.

10.    Uczestnik/ uczestniczka projektu jest zobowiązany/a do pisemnego informowania koordynatorki szkolnej lub w uzasadnionych przypadkach Biura projektu o zmianach w danych odnoszących się do utrzymania z nim kontaktu (np. adres e-mail lub numer telefonu) oraz o utracie statusu ucznia/ uczennicy danej szkoły albo przedstawiciela/ przedstawicielki kadry zatrudnionego/ej w danej szkole, w terminie 7 dni od wystąpienia zmiany. Informacja dotycząca koordynatorki szkolnej w danej szkole, dane kontaktowe będą dostępne w sekretariacie danej szkoły.

11.    W przypadku pojawienia się szczególnych potrzeb w trakcie uczestnictwa w projekcie uczestnik/ uczestniczka projektu może je zgłaszać koordynatorce szkolnej za pośrednictwem kontaktu osobistego lub przez osobę trzecią, np. opiekuna, członka rodziny, lub telefonicznie.

12.    Uczestnik/ uczestniczka projektu ma prawo zgłaszać swoje uwagi lub opinie dotyczące udzielanego wsparcia. Uwagi lub opinie można przekazywać bezpośrednio koordynatorce szkolnej lub na adres Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy ul. Juliusza Słowackiego 3, 85-008 Bydgoszcz, z dopiskiem „Wsparcie szkół kształcenia zawodowego w Powiecie Bydgoskim” lub na adres e-mail: wrife@powiat.bydgoski.pl.

13.    Uczestnik/ uczestniczka projektu jest zobowiązany/a do udzielenia wyjaśnień podmiotom uprawnionym do przeprowadzenia kontroli lub audytu lub udostępnienia instytucji kontrolującej dokumentów dotyczących realizacji projektu.

14.    Pełnoletni/a uczestnik/ uczestniczka projektu lub opiekun prawny niepełnoletniego/niej uczestnika/ uczestniczki projektu poprzez wypełnienie załącznika nr 3 do niniejszego regulaminu wyraża zgodę/nie wyraża zgody na nieodpłatne: używanie wizerunku uczestnika/ uczestniczki projektu bez konieczności każdorazowego jego zatwierdzania, w tym w formie zdjęć, nagrań, obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach, wyłącznie na potrzeby niekomercyjnej działalności prowadzonej przez Powiat Bydgoski, w tym w celach informacyjno- promocyjnych projektu oraz na potrzeby wypełniania przez Powiat Bydgoski obowiązków zawartych w umowie o dofinansowanie przedmiotowego projektu, w tym związanych z komunikacją i widocznością. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.

15.    Zakres danych na temat uczestników/ uczestniczek projektu gromadzonych w Centralnym Systemie Teleinformatycznych CST2021 określa załącznik nr 1 do Wytycznych dotyczących monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027.

16.    Uczestnik/ uczestniczka projektu zobowiązuje się do przekazywania danych potrzebnych do monitorowania wskaźników kluczowych oraz przeprowadzenia ewaluacji, a także zobowiązuje się do przyszłego udziału w badaniu ewaluacyjnym.

17.    terminie do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie uczestnik/ uczestniczka projektu zobowiązany/ zobowiązana jest do przekazania informacji dotyczących jego/ jej sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie, zgodnie z zakresem danych określonych w Wytycznych dotyczących monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027 (tzw. wspólne wskaźniki rezultatu bezpośredniego).

18.    Uczestnik/ uczestniczka projektu ma możliwość odmowy podania danych osobowych szczególnej kategorii, o której mowa w art. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).

Postanowienia końcowe

§ 6

1.        Regulamin obowiązuje w okresie realizacji projektu z zastrzeżeniem §5 ust. 13, 14, 16, 17.

2.        Nadzór organizacyjny i merytoryczny nad realizacją projektu sprawuje Dyrektorka Wydziału Rozwoju i Funduszy Europejskich Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy wraz z koordynatorką projektu we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Powiatu Bydgoskiego zaangażowanymi w realizację projektu.

3.        Powiat Bydgoski zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie lub wprowadzania dodatkowych postanowień. Informacja o każdej zmianie będzie umieszczona na stronie internetowej www.powiat.bydgoski.pl.

4.        Podmioty prowadzące badanie ewaluacyjne mogą przetwarzać dane osobowe związane z realizacją projektu.

5.        Do spraw nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się umowę o dofinansowanie projektu, przepisy prawa Unii Europejskiej dotyczące funduszy unijnych oraz przepisy prawa krajowego.

6.        Załączniki do niniejszego regulaminu:

1)   załącznik nr 1- Formularz zgłoszeniowy do projektu pt. „Wsparcie szkół kształcenia zawodowego w Powiecie Bydgoskim”- uczeń/ uczennica;

2)   załącznik nr 2- Formularz zgłoszeniowy do projektu pt. „Wsparcie szkół kształcenia zawodowego w Powiecie Bydgoskim”- przedstawiciel/ przedstawicielka kadry szkoły;

3)   załącznik nr 3- Oświadczenie dotyczące wizerunku.

Bydgoszcz, 01 marca 2024 roku

 

Podpisała: Maria Charlęska, Dyrektorka Wydziału Rozwoju i Funduszy Europejskich Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy.

Scroll to Top
Skip to content