Godło RP

Ogłoszenie o naborze na formę wsparcia- staż uczniowski – Technikum

Ogłoszenie o naborze na formę wsparcia– staż uczniowski

w ramach projektu pt. „Wsparcie szkół kształcenia zawodowego w Powiecie Bydgoskim” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (wkład Funduszy Europejskich) oraz budżetu państwa w formie dotacji celowej, realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021- 2027, Priorytet 8, Działanie FEKP.08.15 Kształcenie zawodowe BydOF-IP.

Zawody objęte wsparciem w ramach naboru: technik ekonomista/ technik informatyk/ technik logistyk/ technik mechanik w Technikum w Koronowie w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. S. Maczka
w Koronowie.
Planowana liczba miejsc- 10.

Rekrutację w szkole prowadzi koordynatorka szkolna, Pani Iwona Małek (możliwy kontakt osobisty lub telefoniczny lub przez osobę trzecią np. opiekuna, członka rodziny, dane kontaktowe w sekretariacie szkoły).

Jeśli:

  • jesteś uczniem/ uczennicą Technikum w Koronowie w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie uczącym/ uczącą się w zawodzie technik ekonomista/ technik informatyk/ technik logistyk/ technik mechanik,
  • jesteś zainteresowany/ zainteresowana uczestnictwem w tej formie wsparcia,
  • jesteś zainteresowany/ zainteresowana zdobyciem doświadczenia zawodowego,
  • jesteś uczniem/ uczennicą niebędącym/ niebędącą młodocianym pracownikiem,

zapraszamy do złożenia formularza zgłoszeniowego!

Dodatkowo, jeśli spełnisz kryteria premiujące rekrutacji:

  • pozytywna opinia wychowawcy/ wychowawczyni- plus 5 punktów,
  • pozytywna opinia nauczyciela/ nauczycielki przedmiotu zawodowego- plus 5 punktów,

masz jeszcze większe szanse na udział w tej formie wsparcia!

Zachęcamy uczniów i uczennice do udziału w tej formie wsparcia. Staż uczniowski umożliwia zdobywanie doświadczenia i nabywanie umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy w zawodzie,
w którym kształcisz się. W formularzu zgłoszeniowym jest możliwość wskazania szczególnych potrzeb, które ułatwią Twój udział w projekcie.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. „Wsparcie szkół kształcenia zawodowego w Powiecie Bydgoskim” wraz z formularzem zgłoszeniowym jest dostępny:

  • u koordynatorki szkolnej, w sekretariacie szkoły, na stronie internetowej www.powiat.bydgoski.pl,
  • w Biurze projektu mieszczącym się w Wydziale Rozwoju i Funduszy Europejskich Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, ul. Juliusza Słowackiego 3, 85-008 Bydgoszcz, pokój nr 33, tel. 525835439,
    e-mail: wrife@powiat.bydgoski.pl.

Jeśli jesteś zainteresowany/ zainteresowana udziałem w tej formie wsparcia, należy złożyć formularz zgłoszeniowy z załącznikiem u koordynatorki szkolnej lub w uzasadnionych przypadkach w sekretariacie szkoły.

Rekrutacja w terminie od 20.05.2024 r. do 24.05.2024 r.

Zastrzega się możliwość odwołania rekrutacji. Więcej informacji możesz uzyskać u koordynatorki szkolnej,
a także w Biurze projektu. #FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content