Terminy rekrutacji

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do klas I liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 13 maja 2024 r. (poniedziałek)

do 14 czerwca 2024 r. (piątek)

do godz. 15.00

od 22 lipca 2024 r.

(poniedziałek)  

od godz. 12:00    

do 29 lipca 2024 r. (poniedziałek)

do godz. 15.00          

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy I liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

od 25 czerwca 2024 r. (wtorek)
do 9 lipca 2024r. (wtorek)

do godz. 15.00

 

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia                                 i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych                             w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 10 lipca 2024 r.

(środa) 

 

 

 

do 31 lipca 2024 r.

(środa) 

 

 

 4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

16 lipca 2024 r.  

(wtorek),

godz. 12:00

6 sierpnia 2024 r.

(wtorek),

godz. 12:00

5

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie

od 13 maja 2024 r.   

(poniedziałek)    

do 17 lipca 2024 r.

(środa)

od 22 lipca 2024 r.    

(poniedziałek) 

do 6 sierpnia 2024 r.

(wtorek)

6

Potwierdzenie przez kandydata lub rodzica kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia                  w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostało ono złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, w przypadku technikum i branżowej szkoły                     I stopnia także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami

do 19 lipca 2024 r.   

(piątek)    

do godz.15.00

do 8 sierpnia 2024 r. 

(czwartek)

do godz. 15.00

7

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych                        i kandydatów nieprzyjętych.

22 lipca 2024 r.

(poniedziałek)

godz. 12.00

9 sierpnia 2024 r.

(piątek)

godz. 12.00

 

Terminarz opracowano na podstawie Zarządzenia Nr 4/2024 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 stycznia 2024 r.  w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym  terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i na semestr pierwszy I klas publicznych szkół branżowych II stopnia i publicznych szkół policealnych  w województwie kujawsko-pomorskim.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie na semestr pierwszy  klasy I publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę                   w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 18 czerwca 2024 r. (wtorek)

do 24 lipca 2024 r.

(środa)

do godz. 15.00

 

od 5 sierpnia 2024 r.

(poniedziałek)

od godz. 12:00

do 14 sierpnia 2024 r. (środa)

do godz. 15.00

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie na semestr pierwszy  klasy I publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

 

 

do 25 lipca 2024 r.

(czwartek)

 

 

do 16 sierpnia 2024 r.

(czwartek)

 

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

31 lipca 2024 r.

(środa),

godz. 12:00

22 sierpnia 2024 r.

(środa),

godz. 12:00

4

Potwierdzenie przez kandydata lub rodzica kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia                  w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej.

 

do 2 sierpnia 2024 r.

(piątek)

do 26 sierpnia 2024 r.

(piątek)

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych                        i kandydatów nieprzyjętych.

5 sierpnia 2024 r.

(poniedziałek)

godz. 12.00

27 sierpnia 2024 r.

(poniedziałek)

godz. 12.00

 

Terminarz opracowano na podstawie Zarządzenia Nr 4/2024 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i na semestr pierwszy I klas publicznych szkół branżowych II stopnia i publicznych szkół policealnych w województwie kujawsko-pomorskim.

Scroll to Top
Skip to content