Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do https://zszkoronowo.bip.net.pl/ Zespół Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka.

Data publikacji strony internetowej: 2019-12-08

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-02-21

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-02-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Radtke-Izbaner, sekretariat@zsz-koronowo.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 523822246. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Dostępność wejść do budynku i przejść przez obszary kontroli.

Wejście główne do budynku A dostępne – furtka. Wejście do budynku B dostępne – podjazd.

Wejście do budynku C dostępne – od strony SKP podjazd.

 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Korytarze na parterze są dostępne – podjazdy. Schody znajdujące się w budynku głównym A nie są dostępne dla osób z dysfunkcją narządu ruchu. W budynku B szkoła posiada windę, która zapewnia dostęp na I piętro budynków B i C.

 1. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

Szkoła posiada pochylnie. Nie posiada platformy, nie stosuje informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

 1. Umiejscowienie, ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

Na terenie obiektu nie ma parkingu z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.

 1. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).

Nie ma ograniczeń.

 1. Tłumacz migowy na miejscu lub on-line.

Przy załatwianiu spraw jest możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego (umowa współpracy zawarta z Polskim Związkiem Głuchych oddział Kujawsko – Pomorski w Bydgoszczy). Wymaga to jednak wcześniejszego (przynajmniej trzydniowego) kontaktu telefonicznego – nr 525835422 lub mailowego: info@powiat.bydgoski.pl w celu zabezpieczenia obecności tłumacza.

Obsługę pomocy tłumacza języka migowego zapewnia Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy.

Plan działania

Raport Zespół Szkół Zawodowych

Raport Technikum w Koronowie

Raport Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Raport Centrum Kształcenia Ustawicznego

Raport Branżowa Szkoła I Stopnia

Scroll to Top
Skip to content