• Strefa ucznia
  • Egzaminy
  • maturalne

Egzamin maturalny

Komunikaty

Harmonogram

Komunikat o przyborach

Komunikat o dostosowaniu

Komunikat o egzaminie z informatyki


Informujemy, że w dniu wczorajszym (16.12.2020)Minister Edukacji i Nauki Przemysława Czarnek podpisał rozporządzenie wprowadzające zmiany w wymaganiach i organizacji egzaminu maturalnego. Prosimy zapoznać się z wymaganiami zamieszczonymi na MEN (link na dole wiadomości). 

Najważniejsze informacje na tą chwilę to: 

• Nie będzie obowiązkowego ustnego egzaminu maturalnego w 2021r.

• Egzamin maturalny będzie przeprowadzany tylko w części pisemnej

• Nie będzie obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

• Będzie możliwość zmiany deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego. Kto nie będzie chciał przystąpić do egzaminu z przedmiotu rozszerzonego koniecznie musi zmienić deklarację.

• Do 23 grudnia br. CKE ogłosi harmonogram przeprowadzania egzaminów w 2021 r.

• Do 31 grudnia br. zaktualizuje informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego.

• Do 31 grudnia br. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje aneksy do informatorów o egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 r. z poszczególnych przedmiotów. W aneksach określone zostaną m.in. listy struktur gramatycznych na egzaminy z języków obcych, listy lektur na egzamin maturalny z języków mniejszości narodowych, mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

• Zmieniono wymagania egzaminu maturalnego:

 

Egzamin maturalny w 2021 r.

Język polski jako przedmiot obowiązkowy

• Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.

• Czas trwania: 170 minut.

• Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 70 punktów, w tym:

część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 20 pkt (ok. 12–15 zadań – głównie otwartych – opartych na dwóch tekstach)

część 2: wypracowanie – 50 pkt.

• Trzy tematy wypracowania do wyboru: dwie rozprawki oraz interpretacja tekstu poetyckiego.

• Jeden temat rozprawki ze wskazaną lekturą obowiązkową, drugi temat rozprawki – z tekstem spoza kanonu lektur obowiązkowych.

• Część ustna – nieobowiązkowa. Mogą przystąpić do niej osoby, którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.

 

Matematyka jako przedmiot obowiązkowy

• Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. ograniczone wymagania dotyczące funkcji i graniastosłupów, całkowita redukcja wymagań dotyczących brył obrotowych i wymagań z IV etapu edukacyjnego dotyczących ostrosłupów).

• Czas trwania: 170 minut.

• Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 28 pkt – zadania zamknięte; 17 pkt – zadania otwarte.

• Liczba zadań otwartych: 7 (w latach 2015–2020: 9).

 

Język obcy jako przedmiot obowiązkowy

• Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.

• Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2+ (B1 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).

• Czas trwania: 120 minut.

• Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 50 punktów, w tym: 40 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte.

• Część ustna – nieobowiązkowa. Mogą przystąpić do niej osoby, którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.

 

Przedmioty na poziomie rozszerzonym (dodatkowe)

• Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.

• W przypadku języków obcych nowożytnych – ograniczony zakres środków gramatycznych oraz obniżony ogólny średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – B1+ (B2 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).

• Przystąpienie do egzaminu na poziomie rozszerzonym – nieobowiązkowe. Można przystąpić do egzaminu z maksymalnie 6 przedmiotów dodatkowych.

 

Link: 

https://www.gov.pl/web/edukacja/wymagania-na-egzaminach-osmoklasisty-i-maturalnym

Rozporządzenie

Uzasadnienie

Wymagania

Prezentacja -wymagania

LINKI

NASZA SZKOŁA

KONTAKT

 
Koronowo ul. Dworcowa 53
86-010 Koronowo
 
Sekretariat: (0-52)3822-246 
 
FAX: (0-52)3822-246
 
Stacja Kontroli Pojazdów:
(0-52)3822-247