Zebrania z rodzicami

 

Pierwsze zebranie 11.09.2018r. godz. 16.00
Drugie zebranie 20.11.2018r.
Trzecie zebranie 29.01.2019r.

Czwarte zebranie

  • klasy maturalne
  • pozostałe klasy

 

  • 26.03.2019r.
  • 21.05.2019r.
Dyżur informacyjny nauczycieli dla rodziców 26.03.2019r.

 

Rada rodziców

Cele działania zawarte w Regulaminie Rady Rodziców:

Rada Rodziców działa na podstawie art.83, Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe. Kompetencje Rady Rodziców określone są w art.84 w/w Ustawy. Ponadto Rada Rodziców będzie realizowała zadania uznane za ważne z punktu widzenia zapewnienia dobrych warunków kształcenia i rozwoju uczniów. W szczególności Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. 

Rada Rodziców współdziała z nauczycielami i rodzicami, w celu jednolitego oddziaływania na dzieci i młodzież przez rodzinę i szkołę w procesie nauczania, opieki i wychowania. Udział rodziców w życiu szkoły powinien przyczyniać się do ciągłego podnoszenia poziomu nauczania, rozwiązywania problemów wychowawczych i zaspokajania potrzeb opiekuńczych dzieci i młodzieży. Współdziałanie rodziców i nauczycieli powinno sprzyjać podnoszeniu kultury pedagogicznej i prawidłowemu realizowaniu funkcji wychowawczej przez rodzinę, która dzięki naturalnej więzi uczuciowej najwcześniej kształtuje postawy dziecka, jego system wartości i przekonań.

Skład prezydium rady rodziców w roku szkolnym 2016/2017:

Przewodnicząca: Katarzyna Zielińska

Zastępca przewodniczącej: Marek Stec

Sekretarz: Danuta Cieleńska

Stowarzyszenie rodziców

 Cele działania zawarte w Statucie Stowarzyszenia Rodziców

Wspieranie Rady Rodziców w realizacji programu wychowawczego  i  profilaktycznego szkoły, w tym nastawionego na przygotowanie uczniów do bycia aktywnymi i odpowiedzialnymi obywatelami demokratycznej Polski; zapewnienie Radzie Rodziców podmiotowości i samodzielności ekonomicznej i ułatwienie pozyskiwania dodatkowych środków z funduszy europejskich; integracja lokalnego środowiska wokół spraw związanych z edukacją młodego pokolenia  i przeciwdziałaniem bezradności i wykluczeniu społecznemu.

Stowarzyszenie rozpoczęło swoją działalność na zebraniu założycielskim w dniu 13 stycznia 2015 roku.

Ze zgromadzonych środków od rodziców i sponsorów, Stowarzyszenie wspiera szkołę przy finansowaniu nagród dla uczniów w formie książkowej w formie wycieczek, promocji szkoły w środowisku, wspiera uczniów w trudnej sytuacji materialnej, wzbogaca wyposażenie szkoły, poprzez zakup książek i pomocy naukowych na egzaminy maturalne i zawodowe, poprzez zakup wyposażenia do Izby Pamięci, pomoc finansową przy organizacji spotkań z organizacjami współpracującymi ze szkołą.

 

Numer konta w BS Koronowo: 61 8144 0005 2001 0002 3504 0001

 

Skład Zarządu Stowarzyszenia Rodziców:

Prezes: Katarzyna Zielińska

Wiceprezes: Danuta Cieleńska

Skarbnik: Ewa Bona

Sekretarz: Lucyna Sperkowska

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący: Marek Stec

Członkowie: Katarzyna Brachowska, Małgorzata Karbowska, Katarzyna Schreiber

 

LINKI

KONTAKT

Koronowo ul. Dworcowa 53
86-010 Koronowo
Sekretariat: (0-52)3822-246
Warsztaty: (0-52)3822-247
FAX: (0-52)3822-246