• Strefa rodzica
  • Rada rodziców

Rada rodziców

Cele działania zawarte w Regulaminie Rady Rodziców:

Rada Rodziców działa na podstawie art.83, Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe. Kompetencje Rady Rodziców określone są w art.84 w/w Ustawy. Ponadto Rada Rodziców będzie realizowała zadania uznane za ważne z punktu widzenia zapewnienia dobrych warunków kształcenia i rozwoju uczniów. W szczególności Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. 

Rada Rodziców współdziała z nauczycielami i rodzicami, w celu jednolitego oddziaływania na dzieci i młodzież przez rodzinę i szkołę w procesie nauczania, opieki i wychowania. Udział rodziców w życiu szkoły powinien przyczyniać się do ciągłego podnoszenia poziomu nauczania, rozwiązywania problemów wychowawczych i zaspokajania potrzeb opiekuńczych dzieci i młodzieży. Współdziałanie rodziców i nauczycieli powinno sprzyjać podnoszeniu kultury pedagogicznej i prawidłowemu realizowaniu funkcji wychowawczej przez rodzinę, która dzięki naturalnej więzi uczuciowej najwcześniej kształtuje postawy dziecka, jego system wartości i przekonań.

Skład prezydium rady rodziców w roku szkolnym 2021/2022:

Przewodnicząca: Anna Zadrożna

Zastępca przewodniczącej: Marzena Bukolt

Sekretarz: Michalina Ziółkowska

LINKI

NASZA SZKOŁA

KONTAKT

 
Koronowo ul. Dworcowa 53
86-010 Koronowo
 
Sekretariat: (0-52)3822-246 
 
FAX: (0-52)3822-246
 
Stacja Kontroli Pojazdów:
(0-52)3822-247