Technik logistyk

Zgodnie z programem nauczania realizowana jest nauka z następujących przedmiotów zawodowych:

- przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce rynkowej,

- logistyka w procesach produkcji,

- zapasy i magazynowanie,

- dystrybucja,

- procesy transportowe w logistyce,

- logistyka w jednostkach gospodarczych i administracyjnych,

- język angielski w logistyce,

- logistyka zaopatrzenia i produkcji,

- planowanie produkcji i dystrybucji,

- usługi transportowo – spedycyjne,

- obsługa jednostek zewnętrznych,

- planowanie przepływu zasobów informacji.

 

W trakcie trwania nauki w technikum logistycznym  uczeń przystępuje do trzech egzaminów kwalifikacyjnych:

- kwalifikacja AU.22 – Obsługa magazynów

- kwalifikacja AU.32 – Organizacja transportu

Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta oraz wykorzystaniem informacji płynących z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany. Technik logistyk powinien dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem klienta oraz optymalizować koszty, aby właściwie prowadzić współpracę z klientami. Do podstawowych zadańnależy również wybór procedury zakupów oraz wybór dostawców i towarów.Technik logistyk analizuje stan zakupów i nimi zarządza, obsługuje zamówienia i organizuje transport, wykorzystując w tym celu systemy informatyczne. Aby realizować stawiane przed nim zadania, musi posiadać szeroką wiedzę z zakresu planowania, finansów, marketingu,transportu i dystrybucji, analizy finansowej i ekonomicznej oraz prawa krajowego i międzynarodowego w zakresie objętym jego działaniem. Poza wiedzą ekonomiczną i znajomością zasad zarządzania firmą, technik logistyk powinien posiadać umiejętności menedżerskie: szybko podejmować decyzje i logicznie przewidywać ich konsekwencje, posiadać zdolność koncentracji i umiejętność pracy pod presją. Potrzebna mu jest doskonała znajomość gospodarki, jego własnego rynku i specyfiki firmy oraz sektora transportowego. Nie bez znaczenia są także umiejętności planowania w różnym dystansie czasowym. Wobec konieczności ochrony środowiska, przed technikami logistykami stają nowe zadania związane z koniecznością odzyskiwania, zabezpieczania i utylizacji odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych. Stanowiska logistyczne tworzone są w zasadzie w większości przedsiębiorstw, zarówno produkcyjnych, jak i usługowych. Poza zasadniczymi działaniami technik logistyk zajmuje się także poprawą elastyczności i zdolności adaptacyjnych firmy na rynku. Dba o utrzymanie jej w optymalnej gotowości do działania, zabezpiecza system dystrybucji, przepływ towarów, usług i informacji.

Absolwent technikum, który zda egzamin maturalny może podjąć dalsze kształcenie na dowolnym kierunku studiów.

Technik logistyk może być zatrudniony w:
działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, transportowo- spedycyjnych, w komunikacji miejskiej, dystrybucji towarów,budownictwie, branży informatycznej i telekomunikacyjnej oraz w szeroko rozumianych usługach.

 Na rynku istnieje wiele firm specjalizujących się w spedycji krajowej i międzynarodowej. Logistycy mogą pracować jako specjaliści ds.:

 • sprzedaży i prognozowania popytu,
 • planowania zakupów czy produkcji,
 • handlu elektronicznego,
 • obsługi klientów,
 • zarządzania centrum dystrybucyjnym,
 • gospodarki magazynowej,
 • spedycji,
 • administratorzy taboru i organizatorzy transportu.

Sprzedawca

Zgodnie z programem nauczania realizowana jest nauka z następujących przedmiotów zawodowych:
 • towar jako przedmiot handlu,
 • organizacja i techniki sprzedaży,
 • obsługa klientów,
 • przedsiębiorca w handlu,
 • język angielski w działalności handlowej.
Po ukończeniu nauki absolwent przystępuje do egzaminu kwalifikacyjnego:
 • Kwalifikacja A.18 - Prowadzenie sprzedaży
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca potrafi:
 • przyjmować i przechowywać towary,
 • stosować nowoczesne i specjalne formy sprzedaży,
 • wystawiać dokumenty związane z obrotem towarowym,
 • prowadzić ewidencje sprzedaży,
 • inkasować należności i odprowadzać utargi,
 • obliczać ceny, marże, podatek od towarów i usług, zapasy towarów,
 • obsługiwać urządzenia i sprzęt techniczny stosowany w nowoczesnych sklepach np. kasa fiskalna,
 • obsługiwać komputer i korzystać z programów użytkowych,
 • pozyskiwać nabywców, zbierać zamówienia, zawierać umowy sprzedaży w oparciu o oferowane przez akwizytora próbki, prospekty oraz wzory,
 • posługiwać się podstawowymi przepisami prawa pracy,
 • działać zgodnie z zasadami etyki i kultury zawodu.
Absolwent Szkoły Branżowej I stopnia w zawodzie sprzedawca może samodzielnie prowadzić własny sklep lub podjąć pracę między innymi na takich stanowiskach jak:
 • specjalista ds. sprzedaży,
 • przedstawiciel handlowy,
 • asystent do spraw sprzedaży,
 • pracownik magazynów i centrów logistycznych.
 • samodzielnie prowadzić własny sklep.

Mechanik pojazdów samochodowych

Zgodnie z programem nauczania realizowana jest nauka z następujących przedmiotów zawodowych:
 • podstawy konstrukcji maszyn,
 • bezpieczeństwo pracy,
 • przepisy ruchu drogowego w zakresie kategorii B,
 • podstawy działalności gospodarczej w branży samochodowej,
 • język obcy w branży samochodowej,
 • technologia napraw pojazdów samochodowych,
 • technologia napraw elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;
 • działalność gospodarcza w branży samochodowej,
 • zajęcia praktyczne tj.:
 • diagnozowanie i naprawa pojazdów samochodowych,
 • techniki wytwarzania.
Po ukończeniu nauki absolwent przystępuje do egzaminu kwalifikacyjnego:
 • Kwalifikacja M.18 - Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych potrafi:
 • obsłużyć urządzenia stanowiące wyposażenie typowych stanowisk obsługowo-naprawczych i diagnostycznych,
 • naprawiać pojazdy samochodowe i ich podzespoły,
 • odczytywać rysunki wykonawcze i złożeniowe typowych części maszyn i wyrobów
 • czytać dokumentację serwisową,
 • wyjaśnić budowę i zasadę działania i przeznaczenie typowych narzędzi kontrolno-pomiarowych oraz zinterpretować ich wskazania,
 • rozróżnić pojazdy samochodowe ze względu na ich przeznaczenie i·rozwiązania konstrukcyjne
 • zinterpretować dane zawarte w charakterystyce technicznej samochodu i ocenić przydatność eksploatacyjną pojazdu,
 • scharakteryzować przebieg procesu technologiczno-organizacyjnego wytwarzania samochodu,
 • zinterpretować zjawiska i procesy powodujące zmiany stanu technicznego pojazdów podczas eksploatacji
 • posłużyć się dokumentacją technologiczną w procesie obsługi i·naprawy,
 • kierować pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B.

 

Absolwentowi Szkoły Branżowej I stopnia  w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych,osiągnie w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwiające prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy miedzy innymi w:
 • stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych,
 • zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych,
 • salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi,
 • przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
 • przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji,
 • firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych.

Technik mechanik

W programie nauczania realizowana jest nauka z następujących przedmiotów zawodowych:
 • Podstawy konstrukcji maszyn,
 • Podstawy sterowania i regulacji maszyn,
 • Technologia obróbki skrawaniem,
 • Podstawy technik wytwarzania,
 • Organizacja procesów produkcji,
 • Działalność gospodarcza w branży mechanicznej,
 • Język angielski zawodowy w branży mechanicznej,
 • Konstrukcje maszyn,
 • Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie,
 • Procesy produkcji,
 • Techniki wytwarzania-zajęcia praktyczne.
W trakcie trwania nauki w technikum mechanicznym uczeń przystępuje do dwóch egzaminów kwalifikacyjnych:
 • Kwalifikacja M.19 - Użytkowanie obrabiarek skrawających
 • Kwalifikacja M.44 - Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
Absolwent  technikum mechanicznego potrafi:
 • obsługiwać obrabiarek  konwencjonalnych i numerycznych,
 • posługiwać się narzędziami do obróbki ręcznej i mechanicznej,
 • zastosować różne systemy mocowania narzędzi i przedmiotów na obrabiarkach,
 • pisać programy i wprowadzać korekty do programów obróbczych na maszynach CNC,
 • posługiwać się nowoczesnymi przyrządami pomiarowymi oraz wykonywać przy ich pomocy pomiary części maszyn,
 • instalować i uruchamiać maszyny i urządzenia,
 • organizować procesy produkcji i wytwarzania części maszyn na obrabiarkach,
 • montować, instalować i uruchamiać maszyny i urządzenia,
 • komunikować się i odczytywać rysunki techniczne i inne dokumentacje,
 • komunikować się i posługiwać dokumentacją w języku angielskim.

Absolwent technikum,  który zda egzamin maturalny może podjąć dalsze kształcenie na dowolnym kierunku studiów.

Absolwent technikum mechanicznego może pracować między innymi na następujących stanowiskach:
 • technik mechanik,
 • operator obrabiarek konwencjonalnych i numerycznych,
 • pracownik działu kontroli jakości,
 • monter maszyn i urządzeń,
 • ślusarz narzędziowy,
 • pracownik średniego nadzoru technicznego,
 • pracownik obsługi i konserwacji maszyn i urządzeń,
 • pracownik działu przygotowania technologii produkcji,
 • pracownik działów pomocniczych w przedsiębiorstwach takich jak zaopatrzenia i zbyt.

Technik handlowiec

Zgodnie z programem nauczania realizowana jest nauka z następujących przedmiotów zawodowych:
 • towar jako przedmiot handlu,
 • organizacja i techniki sprzedaży,
 • obsługa klientów,
 • marketing w działalności handlowej,
 • przedsiębiorca w handlu,
 • język angielski  w działalności handlowej,
 • sprzedaż towarów,
 • symulacja firmy handlowej.
W trakcie trwania nauki w technikum handlowym uczeń przystępuje do dwóch egzaminów kwalifikacyjnych:
 • Kwalifikacja A.18 - Prowadzenie sprzedaży
 • Kwalifikacja A.22 - Zarządzanie działalnością handlową
Absolwent technikum handlowego zdobywa:
 • wiedzę z zakresu ekonomiki handlu i marketingu,
 • doświadczenia zawodowe uzyskane podczas praktyk,
 • umiejętności obsługi specjalistycznych programów komputerowych stosowanych w finansach i księgowości,
 • umiejętność prowadzenia własnej firmy,
 • wiedzę w zakresie przepisów prawa cywilnego i handlowego,
 • wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji pracy w punktach sprzedaży hurtowej i detalicznej,
 • wiedzę z zakresu towaroznawstwa spożywczego i przemysłowego.

Absolwent technikum, który zda egzamin maturalny może podjąć dalsze kształcenie na dowolnym kierunku studiów.

Absolwent może pracować między innymi na następujących stanowiskach:
 • technik handlowiec,
 • sprzedawca w handlu hurtowym i detalicznym,
 • pracownik średniego szczebla zarządzania,
 • przedstawiciel handlowy,
 • merchandiser,
 • kierownik sklepu lub magazynu,
 • specjalista ds. marketingu,
 • specjalista ds. reklamy, promocji i sprzedaży.
 • Absolwent tego kierunku jest również przygotowany do zorganizowania, uruchomienia i prowadzenia własnej firmy handlowej.

LINKI

KONTAKT

Koronowo ul. Dworcowa 53
86-010 Koronowo
Sekretariat: (0-52)3822-246
Warsztaty: (0-52)3822-247
FAX: (0-52)3822-246